Khảo sát địa chất phục vụ bước TKCS, TKBVTC thuộc dự án Quốc Thái dân an Phật Đài

Cập nhật: 26/04/2022, 03:38:12 PM

Ngày 23/4/2022, USCO đã ký hợp đồng số 01/2022/KSXD-KTKH về việc "Khảo sát địa chất phục vụ bước TKCS, TKBVTC thuộc dự án Quốc Thái dân an Phật Đài" tại Thị trấn Đại Bình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc