Khảo sát, đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ quy hoạch xây dựng tại xã Quang Tiến, TP Hòa Bình

Cập nhật: 10/12/2021, 10:13:04 AM

Ngày 10/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số …/2021/HĐKT/HPHN-USCO về việc khảo sát, đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ quy hoạch xây dựng tại xã Quang Tiến, TP Hòa Bình