Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật: 06/04/2021, 11:46:56 AM

 
 

- Chương trình Đại hội (xem tại đây)
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (xem tại đây)
- Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (xem tại đây)
- Quy chế Tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2021 (Xem tại đây)
- Báo cáo của Hội đồng quản trị  về công tác quản trị, điều hành năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021(xem tại đây
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 (Xem tại đây
- Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2020 (Xem tại đây
- Tờ trình về việc Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (Xem tại đây); Báo cáo tài chính đã được kiểm toán xem tại trang web: http://www.usco.vn/bao-cao-tai-chinh/bao-cao-tai-chinh-nam-2020-id561.html
- Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 (xem tại đây)
- Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (Xem tại đây)  
- Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Xem tại đây)
- Tờ trình về việc Đề nghị đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Xem tại đây)
- Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Xem tại đây)
- Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (Xem tại đây)
- Thông báo về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (Xem tại đây)
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (Xem tại đây)
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (Xem tại đây)
- Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Xem tại đây)
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Xem tại đây)