Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Cập nhật: 25/04/2017, 05:01:16 PM

Ngày 25/04/2017 tại trụ sở 91 Phùng Hưng - Hoàn Kiếm Hà Nội, Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và thông qua một số nội dung quan trọng.

 Đại diện Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam về dự đại hội:
     1. Ông Thân Hồng Linh                       - Chủ tịch HĐQT
     2. Ông Nguyễn Lâm Cường                - Phó TGĐ, thành viên HĐQT- USCO
Đại diện Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng- USCO có sự tham dự của:
     1. Ông: Vũ Văn Định :                        - Chủ tịch HĐQT Công ty
     2. Ông: Nguyễn Trọng Thoáng :           - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty
     3. Ông: Doãn Đoàn:                           - Trưởng ban kiểm soát Công ty
     4. Ông: Trần Ngọc Sang :                   - Thành viên HĐQT - Phó TGĐ Công ty
     5. Ông: Trần Minh Đức:                      
- Phó TGĐ Công ty
     6. Ông: Nguyễn Văn Tốn :                  - Thành viên HĐQT Công ty
     7. Các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các phòng ban chức năng của Công ty và các đơn vị thành viên Công ty cùng đông đảo cổ đông của Công ty.

Đại hội được khai mạc vào hồi 8h30 với sự tham dự trực tiếp của 85 đại biểu cổ đông và qua uỷ quyền 180 cổ đông, đại diện cho 5.410.900 cổ phần, tương đương với 98,38% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

          Đại hội đã nghe ông Vũ Văn Định- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2016 và chương trình hoạt động năm 2017; Ông Nguyễn Trọng Thoáng- Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch năm 2017; Ông Doãn Đoàn – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và hoạt động điều hành của Tổng giám đốc năm 2016; Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

           Đại hội đã thông qua các Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2016 và chương trình hoạt động năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận 2016; Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và hoạt động điều hành của Tổng giám đốc năm 2016; Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.
             

          Sau một thời gian làm việc tích cực, hiệu quả, trên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, các cổ đông đã thông qua toàn bộ các nội dung được trình bày tại Đại hội với số phiếu biểu quyết cao. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11h45 ’ cùng ngày.
------------------------------------------------------------------------------------------
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (xem tại đây)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (xem tại đây)


 Một số hình ảnh tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017

Ông Vũ Văn Định- Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tại Đại hội

Ông Nguyễn Trọng Thoáng- Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Đại hội

Ông Doãn Đoàn- Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo tại Đại hội

Các nội dung được Đại hội thông qua nhất trí với số lượng biểu quyết cao

Đại hội đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo và những ý kiến đóng góp quý báu của Ông Thân Hồng Linh- Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam- VNCC.