Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Cập nhật: 27/04/2018, 01:24:53 PM

Sáng ngày 27/04/2018 tại trụ sở 91 Phùng Hưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

          Về dự Đại hội có Ông Nguyễn Lâm Cường - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam, thành viên HĐQT- USCO.
           Đại diện Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng- USCO dự Đại hội có:
           - Ông: Vũ Văn Định :                        - Chủ tịch HĐQT Công ty
           - Ông: Nguyễn Trọng Thoáng :      - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty
           - Ông: Doãn Đoàn:                           - Trưởng ban kiểm soát Công ty
           - Ông: Trần Ngọc Sang :                 - Thành viên HĐQT - Phó TGĐ Công ty
           - Ông: Trần Minh Đức:                      
- Phó TGĐ Công ty
           - 
Các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng các phòng ban chức năng của Công ty, các đơn vị thành viên Công ty cùng đông đảo cổ đông của Công ty.

         Đại hội được khai mạc vào hồi 8h30 với sự tham dự trực tiếp của 77 đại biểu cổ đông và qua uỷ quyền 147 cổ đông, đại diện cho 5.127.793 cổ phần, tương đương với 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

          Đại hội đã nghe ông Vũ Văn Định- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018; Ông Nguyễn Trọng Thoáng- Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch năm 2018; Ông Doãn Đoàn – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và hoạt động điều hành của Tổng giám đốc năm 2017; Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Ông Trần Ngọc Sang trình bày báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018, báo cáo miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

           Đại hội đã biểu quyết 100% số phiếu nhất trí về việc thông qua các Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận 2017; Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và hoạt động điều hành của Tổng giám đốc năm 2017; Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018; Báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018; Đại hội đã miễn nhiệm thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Văn Tốn và bầu bổ sung Bà Trần Linh Trang cử nhân Luật, sinh năm 1970 là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
             

          Sau một thời gian làm việc tích cực, hiệu quả, trên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, các cổ đông đã thông qua toàn bộ các nội dung được trình bày tại Đại hội với kết quả biểu quyết đạt 100% số phiếu nhất trí. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11h45 ’ cùng ngày.
------------------------------------------------------------------------------------------

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (xem tại đây)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (xem tại đây)


                                                              Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018


Đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018Đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018Ông Vũ Văn Định- Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tại Đại hộiÔng Nguyễn Trọng Thoáng - TV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày các báo cáo tại Đại hội


Các báo cáo được Đại hội biểu quyết với số phiếu nhất trí cao  Thành viên HĐQT Công ty (từ trái sang phải): 
Ông Nguyễn Lâm Cường - TV HĐQT; Ông Vũ Văn Định - Chủ tịch HĐQT; Bà Trần Linh Trang -TV HĐQT; Ông Nguyễn Trọng Thoáng - TV HĐQT - Tổng giám đốc; Ông Trần Ngọc Sang - TV HĐQT