Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Cập nhật: 11/04/2018, 03:55:28 PM

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

 


- Chương trình Đại hội (xem tại đây)
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (xem tại đây)
- Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (xem tại đây)
- Thông báo về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 (xem tại đây)
- Báo cáo của Hội đồng quản trị  về công tác quản trị, điều hành năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018 (xem tại đây)
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 (xem tại đây)
- Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2017 (xem tại đây)
- Tờ trình về việc Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (xem tại đây)
- Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 (xem tại đây)
- Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (xem tại đây)
- Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (xem tại đây)
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (xem tại đây)
- Tờ trình về việc báo cáo miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 (xem tại đây)
- Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (xem tại đây)
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (xem tại đây)