Khoan thăm dò khai thác nước giếng công suất lớn các nhà máy nước.

Cập nhật: 29/05/2017, 02:30:17 PM

Thi công Khoan thăm dò khai thác nước giếng công suất lớn tại các nhà máy nước Đông Mỹ, Lương Yên, Sóc Sơn

 Đơn vị thi công: Xí nghiệp Khảo sát Địa chất và xây dựng

Kết cấu ống bảo vệ giếng D600mm công trình Khoan thăn dò kết hợp khai thác nước dưới đất phục vụ Xây dựng trạm cấp nước Đông Mỹ – Thanh Trì – Hà Nội, công suất 10.000m3/ngày

Hình ảnh tại công trình Khoan thăn dò kết hợp khai thác nước dưới đất phục vụ Xây dựng trạm cấp nước Đông Mỹ – Thanh Trì – Hà Nội, công suất 10.000m3/ngày

Bơm thổi rửa giếng tại công trình Khoan thăn dò kết hợp khai thác nước dưới đất phục vụ Xây dựng trạm cấp nước Đông Mỹ – Thanh Trì – Hà Nội, công suất 10.000m3/ngày

Chuyên gia Bỉ kiểm tra thiết bị thi công công trình khai thác giếng nước ngầm công suất 5000m3/ngày tại Nhà máy nước Lương Yên, Hà Nội

Kết cấu giếng tại công trình khai thác giếng nước ngầm công suất 5000m3/ngày tại Nhà máy nước Lương Yên, Hà Nội

Bơm thổi rửa giêng tại công trình khai thác giếng nước ngầm công suất 5000m3/ngày tại Nhà máy nước Lương Yên, Hà Nội

Bơm thí nghiệm công trình khoan thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất công trình Xây dựng hệ thống nước sạch tại Sóc Sơn, Hà Nội

Bơm thí nghiệm công trình khoan thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất công trình Xây dựng hệ thống nước sạch tại Sóc Sơn, Hà Nội