Khảo sát ĐCCT Trung tâm chính trị hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại KĐT Bắc sông Cấm

Cập nhật: 16/12/2021, 04:47:35 PM

Ngày 04/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số 03-TTCT-HC/2021/HĐTV về việc Khảo sát ĐCCT phục vụ bước lập DA ĐTXD công trình Trung tâm chính trị hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại KĐT Bắc sông Cấm - Thành phố Hải Phòng.