Khảo sát ĐCCT và đo đạc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Cập nhật: 04/08/2016, 03:32:48 PM

Ngày 17/3/2014 USCO đã ký hợp đồng số 136/KSXD/KTKH về việc Khảo sát ĐCCT và đo đạc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1.


Địa điểm: Vĩnh Tân- Tuy Phong- Bình Thuận
Nội dung:
- Khoan và lấy mẫu thí nghiệm
- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT
- Thí nghiệm nén ngang
- Thí nghiệm cắt cánh tại hiện trường
- Quan trắc mực nước ngầm

- Lấy mẫu và thí nghiệm trong phòng: Mẫu đất nguyên dạng, mẫu đất không nguyên dạng

- Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng công trình
Thời gian bắt đầu thi công: Từ tháng 3/2014