Khảo sát địa chất công trình dự án Đầu tư nhà giáo dục thể chất- Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1.

Cập nhật: 16/09/2016, 04:06:36 PM

Ngày 15/9/2016, USCO đã ký hợp đồng số 583/2016/KSXD/KTKH về việc: Khảo sát dịa chất công trình dự án Đầu tư nhà giáo dục thể chất- Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1. Địa điểm: Số 56 Phạm Văn Đồng- Xuân Hòa- Phúc Yên- Vĩnh Phúc.

 
Nội dung công việc:
- Khoan khảo sát địa chất công trình cấp đất đá I-III
- Thí nghiệm hiện trường
- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT đất đá cấp I-III
- Thí nghiệm trong phòng: 
* Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng mẫu 9 chỉ tiêu
* Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất không nguyên dạng mẫu 7 chỉ tiêu
* Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu nước toàn phần Mẫu nước ăn mòn.
Thời gian bắt đầu thực hiện: Tháng 9/2016
usco