Khảo sát Địa chất công trình Dự án Nâng cấp Bệnh viện Ung bướu Hà Nội

Cập nhật: 26/09/2022, 11:05:00 AM

Ngày 29/8/2022 USCO đã ký hợp đồng số 03/2022/HĐ-BQLDADD về việc Khảo sát Địa chất công trình Dự án Nâng cấp Bệnh viện Ung bướu Hà Nội - Bệnh viện mũi nhọn về chẩn đoán và điều trị ung thư