Khảo sát Địa chất công trình Dự án xây dựng Trung tâm Pháp y Hà Nội

Cập nhật: 18/10/2022, 08:41:46 AM

Ngày 17/10/2022 USCO đã ký hợp đồng số .../2022/HĐ-BQLDADD về việc Khảo sát Địa chất công trình Dự án xây dựng Trung tâm Pháp y Hà Nội