Khảo sát Địa chất công trình khu phức hợp SL Urban

Cập nhật: 18/10/2022, 02:45:16 PM

Ngày 17/10/2022 USCO đã ký hợp đồng số .../.../STARLAKE/SLUC-USCO/2022-P01 về việc Khảo sát Địa chất công trình khu phức hợp SL Urban tại Lô C1-CC1, Dự án Trung tâm Khu đô thị mới Tây hồ Tây - giai đoạn 1