Khảo sát địa chất công trình một số công trình thuộc ZONE 4- Dự án Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Cập nhật: 05/09/2017, 08:49:22 AM

Ngày 01/9/2017 USCO đã ký hợp đồng số 16/2017/HĐTC/QG-HN02 về việc Tư vấn Khảo sát địa chất phục vụ công tác lập hồ sơ thiết kế BVTC một số công trình thuộc ZONE 4- Dự án Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (QG-HN07)

 .Nội dung công việc:
- Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I-III
- Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV-VI
- Bơm tiếp nước phục vụ khoan trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I-III
- Bơm tiếp nước phục vụ khoan trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV-VI
- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) đất đá cấp I-III
- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) đất đá cấp IV-VI
- Xác định 9 chỉ tiêu thông thường cơ lý của mẫu đất nguyên dạng
- Thí nghiệm không nguyên dạng 7 chỉ tiêu
- Thí nghiệm mẫu nén ba trục theo sơ đồ CU
- Thí nghiệm mẫu cố kết trong trường hợp gặp đất yếu
- Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn
Thời gian bắt đầu thi công: Sau khi ký hợp đồng
Địa điểm: