Khảo sát địa chất công trình Trung tâm hội nghị, khách sạn, nhà hàng tại phía Đông hòn Cặp Bè

Cập nhật: 09/02/2018, 01:12:02 PM

Ngày 09/02/2018 USCO đã ký hợp đồng số .../2018/HĐKT/USCO-F&B về việc Khảo sát địa chất công trình Trung tâm hội nghị, khách sạn, nhà hàng tại quỹ đất mặt nước phía Đông hòn Cặp Bè

 Nội dung công việc:
- Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở dưới nước, độ sâu từ 0-30m, cấp đất đá I-III
- Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở dưới nước, độ sâu từ 0-30m, cấp đất đá IV-VI
Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) đất đá cấp I-III
- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) đất đá cấp IV-VI
- Thí nghiệm mẫu trong phòng mẫu nguyên dạng 9 chỉ tiêu
- Thí nghiệm mẫu không nguyên dạng 7 chỉ tiêu
- Thí nghiệm mẫu cơ lý đá, mẫu nước ăn mòn bê tông
Địa điểm: Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh