Khảo sát địa chất, địa hình công trình thuộc dự án: Đầu tư và khai thác trạm ADS-B/VHF Cà Mau

Cập nhật: 03/11/2016, 08:39:52 AM

Ngày 31/10/2016 USCO đã ký hợp đồng số 103/2016/HĐTV về việc Tư vấn khảo sát địa chất, địa hình công trình thuộc dự án "Đầu tư và khai thác trạm ADS-B/VHF Cà Mau".

 Nội dung công việc:
- Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo quy định tại Điều 13 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.
- Đo vẽ bản đồ địa hình.
- Khoan, lấy mẫu, thí nghiệm, xác định tính chất cơ lý, hóa học của đất, đá, nước.
- Xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng
- Các công việc khảo sát xây dựng khác.
Thời gian bắt đầu thực hiện: Tháng 11/2016