Khảo sát địa chất Dự án phát triển Nam Đình Vũ CN3-03

Cập nhật: 01/08/2023, 04:35:31 PM

Ngày 01/8/2023 USCO đã ký hợp đồng Khảo sát địa chất Dự án phát triển Nam Đình Vũ CN3-03