Khảo sát địa chất phục vụ cho Dự án phát triển chung cư cao tầng CH-03 - Dự án ParkCity Hanoi

Cập nhật: 06/12/2023, 03:14:59 PM

Ngày 06/12/2023, Công ty USCO đã ký hợp đồng về việc Khảo sát địa chất phục vụ cho giai đoạn TKCS, TKKT và TKBVTC cho Dự án phát triển chung cư cao tầng CH-03 - Dự án ParkCity Hanoi