Khoan khảo sát địa chất công trình Dự án đầu tư xây dựng công trình Kho nguyên liệu mới

Cập nhật: 28/06/2017, 10:35:45 AM

Ngày 27/6/2017 USCO đã ký hợp đồng số 19/2017/XMBS-QLDA về việc Khảo sát địa chất công trình Dự án đầu tư xây dựng công trình Kho nguyên liệu mới.

 Nội dung công việc:
- Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn bằng dung dịch sét độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I-III
- Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV-VI
- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) đất đá cấp I-III
- Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng 9 chỉ tiêu (cắt, nén bằng phương pháp 1 trục)
- Thí nghiệm chỉ tiêu mẫu đất 3 trục cố kết không thoát nước (CU)
Thí nghiệm mẫu đất 3 trục cố kết không thoát nước (UU)
- Thí nghiệm nén nở hông 
- Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu hóa lý của mẫu đất xáo động 7 chỉ tiêu

- Thí nghiệm trong phòng xác định các chỉ tiêu hóa lý của mẫu nước ăn mòn bê tông
Thời gian bắt đầu thi công: Sau khi ký hợp đồng