Khoan khảo sát địa chất DA ĐTXD và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN hỗ trợ Đồng Văn III

Cập nhật: 03/01/2024, 10:11:08 AM

Ngày 01/01/2024, USCO đã ký hợp đồng số .../2024/HDTV/TESECO-USCO/ĐVIII về việc Khoan khảo sát địa chất DA ĐTXD và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Nình