Khoan khảo sát địa chất - Dự toán chi tiết nhiệm vụ bảo vệ môi trường cấp Bộ Quốc phòng

Cập nhật: 19/12/2023, 04:41:22 PM

Ngày 19/12/2023, USCO đã ký hợp đồng số 1426A/2023/HD/HVKTQS-USCO về việc Thực hiện gói thầu TV-01 Khoan khảo sát địa chất - Dự toán chi tiết nhiệm vụ bảo vệ môi trường cấp Bộ Quốc phòng "Điều tra, khảo sát thực trạng, xác định các giải pháp ứng phó, giảm thiểu tác động của các yếu tố môi trường gây sạt lở đất ảnh hưởng đến công trình quân sự ở các khu vực trọng điểm có nguy cơ cao"