Tư vấn khảo sát địa chất công trình Dự án Trung tâm hội nghị tỉnh Quảng Ngãi

Cập nhật: 10/11/2017, 03:10:58 PM

Ngày 31/10/2017 USCO đã ký hợp đồng số 15/2017/HĐKS về việc Tư vấn khảo sát địa chất công trình Dự án Trung tâm hội nghị tỉnh Quảng Ngãi. Hạng mục: Nhà Trung tâm hội nghị và Nhà ăn tỉnh

 Nội dung công việc:
- Khoan trong đất đá cấp đất đá I-III
- Khoan trong đất đá cấp đất đá IV-VI
- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) đất đá cấp I-III
- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) đất đá cấp IV-VI
- Xác định 9 chỉ tiêu thông thường cơ lý của mẫu đất nguyên dạng
- Thí nghiệm không nguyên dạng 7 chỉ tiêu
Địa điểm: Khu II đê bao, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi