Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT Gói thầu số 01 Dự án: Cải tạo trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hải Dương

Cập nhật: 12/03/2024, 02:04:14 PM

Ngày 12/3/2024, USCO đã ký hợp đồng số 32/2024/HD-TVTK về việc Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT Gói thầu số 01 Dự án: Cải tạo trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hải Dương