Đo vẽ bản đồ địa hình, khảo sát thăm dò đánh giá trữ lượng mỏ đá vôi bazan Đồi Voi- Đồi Chùa

Cập nhật: 04/08/2016, 03:41:26 PM

Ngày 29/02/2016 USCO đã ký hợp đồng số 80/2016/KSXD-KTKH về việc Đo vẽ bản đồ địa hình, khảo sát thăm dò đánh giá trữ lượng mỏ đá vôi bazan Đồi Voi- Đồi Chùa

Địa điểm:  Xã Nghĩa Mỹ- Thị xã Thái Hòa- Nghệ An.
Nội dung công việc:
- Công tác trắc địa, đo đạc
- Công tác thăm dò địa chất:

- Định vị điểm thăm dò, lấy mẫu, khoan thăm dò cấp đất đá I-III; IV-VI; VII-VIII

- Các công tác thí nghiệm trong phòng
Thời gian bắt đầu thi công: Từ tháng 02/2016