Khảo sát đo vẽ khu phía bắc thị trấn Diên Khánh- Khánh Hòa

Cập nhật: 06/08/2018, 04:33:36 PM

Ngày 06/8/2018 USCO đã ký hợp đồng số …/2018/HĐ-TVKH về việc Khảo sát đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ quy hoạch chi tiết khu phía bắc thị trấn Diên Khánh.

 Nội dung công việc:
- Đường chuyền cấp 2, địa hình cấp IV
- Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp IV
- Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0.5m, 
địa hình cấp IV
Địa điểm: T
hị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa
Đơn vị thi công: Xí nghiệp Khảo sát đo đạc và xây dựng