Quan trắc bồi lắng lòng hồ chu kỳ 0 - Dự án nhà máy thủy điện Khe Bố - Nghệ An.

Cập nhật: 04/08/2016, 03:42:57 PM

Ngày 13/7/2016 USCO đã ký hợp đồng số 07/2016/HĐTV-VNPD về việc Quan trắc bồi lắng lòng hồ chu kỳ 0 - Dự án nhà máy thủy điện Khe Bố - Nghệ An.Nội dung công việc:    

Thực hiện công việc Quan trắc bồi lắng lòng hồ chu kỳ 0 - Dự án nhà máy thủy điện Khe Bố. Chi tiết khối lượng công việc như Quyết định 570/QĐ-VNPD ngày 14/6/2016 của Công ty Cổ phần phát triển điện lực Việt Nam.