Tư vấn biên tập, số hóa bản đồ địa hình và lập đồ án quy hoạch: Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Cập nhật: 04/12/2023, 03:21:51 PM

Ngày 04/12/2023, Công ty USCO đã ký hợp đồng thi công Gói thầu: Tư vấn biên tập, số hóa bản đồ địa hình và lập đồ án quy hoạch: Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.