Tư vấn Khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch chung thị xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000

Cập nhật: 24/02/2017, 10:22:05 AM

Ngày 24/02/2017 USCo đã ký hợp đồng số 215/2017/HĐ/TVKS về việc Tư vấn Khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch chung Dự án Quy hoạch chung thị xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000.

 Nội dung công việc:
- Đường chuyền cấp 1, địa hình cấp III
- Đường chuyền cấp 2, địa hình cấp III
- Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp III
- Kiểm tra, rà soát, chỉnh lý, biên tập tổng hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 đồng mức 5m, địa hình cấp II (diện tích bao gồm: đất nông nghiệp trong khu quy hoạch nội thị, khu vực quy hoạch ngoại thị và phần đo vẽ mở rộng ngoài ranh giới hành chính).
- Đo vẽ bổ sung, cập nhật, chỉnh lý, biên tập tổng hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 đồng mức 5m, địa hình cấp III (đất phi nông nghiệp và các loại đất khác trong khu quy hoạch nội thị.
Đơn vị thi công: Xí nghiệp Khảo sát Đo đạc và Xây dựng