Tư vấn khảo sát đo đạc bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 phục vụ quy hoach chung thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh đến năm 2035.

Cập nhật: 05/10/2016, 11:06:39 AM

Ngày 07/9/2016 USCO đã ký hợp đồng số 2016/HĐTV về việc: Tư vấn khảo sát đo đạc bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 phục vụ quy hoach chung thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh đến năm 2035.

 
Địa điểm: Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Nội dung công việc:
- Đường chuyền cấp 1, địa hình cấp III
- Đường chuyền cấp 1, địa hình cấp III, cấp IV
- Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp III
- Đo vẽ bổ sung, cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 đồng mức 5m, địa hình cấp III, cấp IV
- Biên tập thu rút tỷ lệ bản đồ từ 1/2000 về 1/10.000, khó khăn loại III
- Biên tập, tổng hợp, ghép biên bản đồ 1/10.000 (phần không biến động) với phần đo bổ sung và phần thu rút tỷ lệ, khó khăn loại III.
usco