Bộ Xây dựng công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Cập nhật: 08/06/2016, 08:54:18 AM

Ngày 30/11, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1376 /QĐ-BXD về việc công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành về Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản quy định tại Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Kinh doanh bất động sản; bãi bỏ thủ tục hành chính về cấp mới, cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản.

 01 thủ tục hành chính cấp trung ương: 


1. Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư

01 thủ tục hành chính cấp tỉnh:

1. Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư

Bãi bỏ, hủy bỏ 02 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng gồm:

02 thủ tục hành chính cấp tỉnh: 

1. Thủ tục cấp chứng chỉ định giá bất động sản

2. Thủ tục cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản (Trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định chi tiết về thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

 Quyết định 1376 /QĐ-BXD

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1376 /QĐ-BXD.