Khoan cọc nhồi thí nghiệm, khoan cọc nhồi đại trà Dự án Khách sạn Hạ Long.

Cập nhật: 26/09/2018, 03:42:36 PM

Ngày .../.../2018 USCO đã ký hợp đồng số 499/2018/HĐXD về việc thi công khoan cọc nhồi thí nghiệm, khoan cọc nhồi đại trà Dự án Khách sạn Hạ Long.

 Nội dung công việc:
*Thi công khoan cọc thí nghiệm:
- Khoan tạo lỗ vào đất bằng máy khoan xoay, cọc ĐK1000mm
- Khoan tạo lỗ vào đá phong hóa, hang karst, đá gốc bằng máy khoan xoay kết hợp khoan đập, cọc ĐK1000mm
Khoan tạo lỗ vào đất bằng máy khoan xoay, cọc ĐK800mm
- Khoan tạo lỗ vào đá phong hóa, hang karst, đá gốc bằng máy khoan xoay kết hợp khoan đập, cọc ĐK800mm
*Thi công khoan cọc đại trà:
- Khoan tạo lỗ vào đất bằng máy khoan xoay, cọc ĐK1000mm
- Khoan tạo lỗ vào đá phong hóa, hang karst, đá gốc bằng máy khoan xoay kết hợp khoan đập, cọc ĐK1000mm
Khoan tạo lỗ vào đất bằng máy khoan xoay, cọc ĐK800mm
- Khoan tạo lỗ vào đá phong hóa, hang karst, đá gốc bằng máy khoan xoay kết hợp khoan đập, cọc ĐK800mm
...
Địa điểm: Phường Hồng Hà - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh