Khoan phụt xử lý chống thấm nền đập và khoan phụt gia cố nền đập, tràn xả lũ

Cập nhật: 13/12/2018, 03:36:47 PM

Ngày 15/12/2018 USCO đã ký hợp đồng số 15/2018/HĐ-GK về việc Khoan phụt xử lý chống thấm nền đập và khoan phụt gia cố nền đập, tràn xả lũ - Gói thầu số 21 cụm công trình đầu mối - Dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1.

 Nội dung công việc: 
* Khoan phụt xử lý chống thấm nền đập: Gồm Khoan và phụt;  Khoan kiểm tra và thí nghiệm: Gồm khoan máy và thí nghiệm
* Khoan phụt gia cố nền đập, tràn xả lũ: Gồm Khoan và phụt; Khoan kiểm tra và thí nghiệm: Gồm khoan máy và thí nghiệm
Địa điểm xây dựng: Huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn