Khảo sát bổ sung để đo vẽ địa hình; lập đề án thăm dò; khoan thăm dò; phân tích mẫu...Dự án mỏ đá sét Nga Sơn

Cập nhật: 30/06/2023, 11:05:50 AM

Ngày 30/6/ USCO đã ký hợp đồng số 0627-1/HDKT/LS-USCO/23 về việc Khảo sát bổ sung để đo vẽ địa hình; lập đề án thăm dò; khoan thăm dò; phân tích mẫu, lập báo cáo trình phê duyệt trữ lượng mỏ sét; Lập báo cáo đầu tư; thiết kế cơ sở khai thác; Lập hồ sơ xin giấy phép khai thác mỏ sét- Dự án mỏ đá sét Nga Sơn - Thanh Hóa.