Khảo sát lập đề án xin giấy phép thăm dò mỏ nước khoáng Kênh Gà

Cập nhật: 29/04/2021, 09:48:28 AM

Ngày 28/4/2021 USCO đã ký hợp đồng số 28.04.21/KSXD/KTKH về việc Khảo sát lập đề án xin giấy phép thăm dò mỏ nước khoáng Kênh Gà; Thăm dò mỏ nước khoáng Kênh Gà; Xin giấy phép khai thác mỏ nước khoáng Kênh Gà tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình