Lập đề án xin cấp phép thăm dò, thi công thăm dò; trình thẩm định phê duyệt trữ lượng, lập đề án xin cấp phép khai thác mỏ đá sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Đồi Thị

Cập nhật: 04/08/2016, 03:50:17 PM

Ngày 18/12/2015 USCO đã ký hợp đồng số 436/BTS-XNM về việc Lập đề án xin cấp phép thăm dò, thi công thăm dò; trình thẩm định phê duyệt trữ lượng, lập đề án xin cấp phép khai thác mỏ đá sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Đồi Thị- Liên Sơn- Kim Bảng- Hà Nam.

Địa điểm: Liên Sơn- Kim Bảng- Hà Nam
Nội dung công việc:

- Thu thập tài liệu lập khảo sát hiện trường, lập đề án thăm dò, lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 phục vụ thăm dò và xin giấy phép khai thác mỏ

- Thi công thăm dò

- Lập báo cáo trình chỉ tiêu trữ lượng và xin phê duyệt chỉ tiêu tính trữ lượng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Lập báo cáo thăm dò; Trình phê duyệt báo cáo thăm dò tại Hội đồng trữ lượng KSNN

- Hoàn thành công tác xin văn bản phê duyệt trữ lượng khoáng sản

- Nộp lưu trữ địa chất báo cáo kết quả thăm dò tại Cục Địa chất và Khoáng sản

- Lập và trình duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo cải tạo, phục hồi môi trường.

- Hoàn thành việc xin Nhà nước cấp giấy phép khai thác thăm dò mỏ và các thủ tục pháp lý khác được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc phê duyệt

Thời gian bắt đầu thi công: Tháng 12/2015