Thăm dò nâng từ cấp tài nguyên 333 lên cấp trữ lượng 122 và xin cấp lại giấy phép khai thác mỏ. mỏ đá vôi Hoàng Mai B.

Cập nhật: 04/08/2016, 03:47:21 PM

Ngày 15/9/2014 USCO đã ký hợp đồng số 242/XMHM-KH.2014 về việc Thăm dò nâng từ cấp tài nguyên 333 lên cấp trữ lượng 122 và xin cấp lại giấy phép khai thác mỏ. mỏ đá vôi Hoàng Mai B.

Địa điểm: Quỳnh Thiện- Thị xã Hoàng Mai- Nghệ An
Nội dung công việc:

- Lập đề án thăm dò, thi công thăm dò, Lập báo cáo trình chỉ tiêu trữ lượng và xin phê duyệt chỉ tiêu tính trữ lượng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Lập báo cáo thăm dò; Trình phê duyệt báo cáo thăm dò tại Hội đồng trữ lượng KSNN, Lập và trình duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo cải tạo, phục hồi môi trường; Hoàn thành việc xin Nhà nước cấp giấy phép khai thác thăm dò mỏ và các thủ tục pháp lý khác được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc phê duyệt.

- Thu thập tài liệu lập khảo sát hiện trường, lập đề án thăm dò, lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 phục vụ nâng cấp tài nguyên 333 lên cấp trữ lượng 122 và xin cấp lại giấy phép khai thác mỏ.

- Các công việc phát sinh khác có lien quan đến công tác thăm dò và phê duyệt trữ lượng.

- Thí nghiệm mẫu đánh giá chất lượng nguyên liệu.
- Nộp lưu trữ địa chất báo cáo kết quả thăm dò tại Cục Địa chất và Khoáng sản.

Ảnh thi công