Xin giấy phép thăm dò, thi công thăm dò và lập hồ sơ để xin giấy phép khai thác mỏ đá vôi Thạnh Mỹ

Cập nhật: 04/08/2016, 03:47:17 PM

Ngày 20/6/2013 USCO đã ký hợp đồng số 323/KSXD/KTKH về việc Xin giấy phép thăm dò, thi công thăm dò và lập hồ sơ để xin giấy phép khai thác mỏ đá vôi Thạnh Mỹ- Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Xuân Thành tại Quảng Nam.Nội dung công việc:
- Xin giấy phép thăm dò.

- Thi công thăm dò theo đúng giấy phép thăm dò và đề án thăm dò được phê duyệt.

- Lập báo cáo thăm dò, trình duyệt tại Họi đồng đánh giá trữ lượng.

- Hoàn thành công tác xin văn bản phê duyệt trữ lượng khoáng sản.
- Nộp lưu trữ địa chất.
- Lập dự án đầu tư khai thác mỏ và thiết kế cơ sở.
- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Lập báo cáo cải tạo phục hồi môi trường.
- Lập hồ hơ để xin giấy phép khai thác.

- Phối hợp cùng Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện: thẩm định Dự án đầu tư khai thác mỏ và thiết kế cơ sở tại Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và báo cáo hoàn nguyên môi trường tại Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam; xin giấy phép thăm dò, khai thác tại Tổng cục địa chất và khoáng sản, Bộ Tài nguyên môi trường.

Thời gian bắt đầu thi công: Tháng 6/2013