Chức năng, nhiệm vụ
 
- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò tài nguyên làm vật liệu xây dựng.
- Thăm dò và khai thác khoáng sản.
- Đo đạc lập bản đồ địa hình.
- Sản xuất và kinh doanh vật tư chuyên ngành khảo sát.