Chức năng, nhiệm vụ


- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò tài nguyên làm vật liệu xây dựng
- Thăm dò và khai thác khoáng sản;
- Khoan phun gia cố, xử lý chống thấm các công trình thủy lợi, thủy điện;
- Xây dựng nền móng của toàn nhà, gồm đóng cọc...