Chức năng, nhiệm vụ

- Thảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò tài nguyên làm vật liệu xây dựng;
- Thăm dò khai thác khoáng sản;
- Đo đạc lập bản đồ địa hình, đo đạc thi công, đo đạc địa chính;