1. - Hồ sơ năng lực ( xem tại đây)
 
2. - Các giấy phép và Chứng chỉ Kinh doanh của Công ty (xem tại đây)