Đất xây dựng - Phân loại đất

Cập nhật: 13/12/2014, 10:22:00 AM

Soát xét Tiêu chuẩn TCVN 5747:1995 “Đất xây dựng- Phân loại đất”

Đề tài: Soát xét Tiêu chuẩn TCVN 5747:1995 “Đất xây dựng- Phân loại đất”

Chủ nhiệm đề tài: Kỹ sư chính Trần Việt

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5747:1995 “Đất xây dựng- Phân loại đất” đã được ban hành từ năm 1993 áp dụng trong công tác khảo sát địa kỹ thuật. Nội dung chính của Đề tài là xem xét lại toàn bộ Tiêu chuẩn đã ban hành; bổ sung đầy đủ và tổng hợp hệ thống phân loại đất ngoài hiện trường và trong phòng thí nghiệm theo các tiêu chuẩn đang hiện hành phổ biến trong khu vực và trên thế giới như tiêu chuẩn ASTM và AASHTO của Mỹ, tiêu chuẩn châu Âu EN, BS của Anh, NF của Pháp vv… đáp ứng được các yêu cầu đặc thù của nhiều chuyên ngành xây dựng công trình, đồng thời phù hợp với trình độ phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ của Thế giới. Sau khi bổ sung, hoàn thiện, biên soạn lại, Tiêu chuẩn sẽ được ban hành áp dụng trong khảo sát xây dựng.
USCo