Quy định thống nhất hồ sơ khảo sát xây dựng

Cập nhật: 13/12/2014, 10:18:04 AM

Biên soạn Tiêu chuẩn “Quy định thống nhất hồ sơ khảo sát xây dựng”

Đề tài: Biên soạn Tiêu chuẩn “Quy định thống nhất hồ sơ khảo sát xây dựng”

Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Nguyễn Vũ Tùng

Trên cơ sở tổng hợp các tiêu chuẩn hiện hành và các văn bản pháp quy của Nhà nước liên quan đến công tác khảo sát xây dựng, cũng như thực tế sản xuất hiện nay, tiêu chuẩn biên soạn đưa ra những quy định thành phần và nội dung của một hồ sơ khảo sát xây dựng cho các loại công tác khảo sát trắc địa, địa chất công trình và khí tượng thuỷ văn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo nhà, công trình các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông và thủy lợi trong các tổ chức và cá nhân hoạt động khảo sát xây dựng và chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu công trình.
USCo