Địa chất thủy văn - Thuật ngữ và Định nghĩa

Cập nhật: 13/12/2014, 10:21:20 AM

Soát xét Tiêu chuẩn TCVN 4119-1985 “Địa chất thủy văn- Thuật ngữ và định nghĩa”

Đề tài: Soát xét Tiêu chuẩn TCVN 4119-1985 “Địa chất thủy văn- Thuật ngữ và định nghĩa”

Chủ nhiệm đề tài: Tiến sỹ Nguyễn Hữu Căn

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4119-1985 “Địa chất thủy văn- Thuật ngữ và định nghĩa” đã được ban hành từ năm 1985 để áp dụng trong lĩnh vực nghiên cứu địa chất thuỷ văn. Thực tế sau gần 20 năm sử dụng, đến nay một số thuật ngữ, định nghĩa không còn phù hợp với trình độ phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ trong khu vực và trên thế giới. Nội dung chính của Đề tài là xem xét lại toàn bộ Tiêu chuẩn đã ban hành; bổ sung, chỉnh sửa những điều không còn phù hợp, không chính xác hoặc còn thiếu. Sau khi hoàn thiện, chỉnh sửa, biên soạn lại, Tiêu chuẩn sẽ được ban hành áp dụng.
USCo