Khảo sát ĐCCT DA ĐTXD trạm xử lý nước thải gđ 1 công suất 15.000m3/ngày đêm

Cập nhật: 16/12/2019, 02:56:29 PM

Ngày 16/12/2019 USCO đã ký hợp đồng số .../VGC-USCO về việc Khảo sát ĐCCT DA ĐTXD trạm xử lý nước thải gđ 1 công suất 15.000m3/ngày đêm

 Địa điểm: KCN huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình