Khảo sát ĐCCT Dự án cải tạo, nâng cấp trường Mầm non B, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cập nhật: 08/12/2021, 04:07:04 PM

Ngày 08/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số …/2021/HĐ-TVMNB về việc Tư vấn Khảo sát ĐCCT giai đoạn Thiết kế bản vẽ thi công Dự án cải tạo, nâng cấp trường Mầm non B, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội