Khảo sát ĐCCT Trung tâm Hội nghị- Biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại KĐT Bắc sông Cấm

Cập nhật: 17/12/2021, 04:00:45 PM

Ngày 04/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số 03-TTHN-BD/2021/HĐTV Khảo sát ĐCCT phục vụ bước lập DA ĐTXD công trình Trung tâm Hội nghị - biểu diễn thành phố thành phố và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại KĐT Bắc sông Cấm tại Thủy Nguyên, Hải Phòng.