Khảo sát địa chất công trình Dự án ĐTXD Trường THCS Hàn Thuyên

Cập nhật: 03/04/2018, 04:47:14 PM

Ngày 03/4/2018 USCO đã ký hợp đồng số .../2018/HĐ-TV về việc Khảo sát địa chất công trình Dự án ĐTXD Trường THCS Hàn Thuyên.

 Nội dung công việc:
- Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu trên cạn độ sâu từ 0-30m đất đá cấp I-III
- Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu trên cạn độ sâu từ 0-30m đất đá cấp IV-VI
- Thí nghiệm SPT, thí nghiệm trong phòng
- Báo cáo khảo sát địa chất
Địa điểm: Huyện Lương Tài- Tỉnh Bắc Ninh