Khảo sát địa chất DA Khu trụ sở liên cơ quan tỉnh Hòa Bình.

Cập nhật: 26/01/2022, 03:13:15 PM

Ngày 26/01/2022, USCO đã ký hợp đồng số 26.1/2022/HĐKS về việc Tư vấn khảo sát địa chất bước thiết kế bản vẽ thi công DA Khu trụ sở liên cơ quan tỉnh Hòa Bình.