Khảo sát xây dựng bến nâng hạ tàu, cầu cảng và nhà bảo dưỡng của vùng cảnh sát biển 2 tại Quảng Nam

Cập nhật: 04/08/2016, 03:34:48 PM

Ngày 11/3/2015 USCO đã ký hợp đồng số S2323T0001-VIET-14002 về việc Khảo sát xây dựng bến nâng hạ tàu, cầu cảng và nhà bảo dưỡng của vùng cảnh sát biển 2 tại Quảng Nam

 


Địa điểm: Xã Tam Quang- huyện Núi Thành- tỉnh Quảng Nam
 - Khảo sát địa chất
+ Khoan khảo sát địa chất trên cạn và dưới nước
+ Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT các cấp đất đá I-III, IV-VI

+ Thí nghiệm trong phòng: Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng (cắt nén bằng phương pháp một trục) mẫu 9 chỉ tiêu; : Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất không nguyên dạng mẫu 7 chỉ tiêu; Thí nghiệm nén cố kết; Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá.

Thời gian bắt đầu thi công: Từ tháng 3/2015